Извештај за клинички испитувања со нанозеолит

Фокусот на овој извештај (кој е резултат на испитувањата спроведени  in vitro и in vivo кај ЛУЃЕ) е минералниот производ НАНОЗЕОЛИТ по (TMAЗ и НАНОТЕХНОЛОГИЈА)
 
НАНОЗЕОЛИТ е природен производ, со вулканско потекло од минералот зеолит. Конкретно користениот зеолит  е видот  Клиноптилолит.
 
Клеточниот активатор е природен производ НАНОЗЕОЛИТ (TMAЗ-НАНО), кој е нов антиоксидант со многу поголема моќ отколку другите антиоксиданти. НАНОЗЕОЛИТ (TMAЗ и НАНО) е трибомеханички активиран и поларизиран природен минерал зеолит кој се однесува како стабилизатор на клеточната мембрана и јонски разменувач со активна површина.

Резултати

Ефектите од  НАН-TMAЗ  беа испитувани врз три човечки туморски клеточни линии In vitro: HeLa (цервикален карцином), HT-29 и CaCO-2 (колон-карцином).
 
Кога TMAЗ беше директно даден на клетките во раст, немаше ефект врз клеточната пролиферација. При концентрација од 10-6 до 10-2.  Меѓутоа, инхибницијата во растот беше значително редуцирана во зависност од аплицираната доза во опсег од  10-2  до 102  (податоци кои не се прикажани). Клеточната смрт  веројатно се должи на нерастворливоста на некои соединенија кои физички ги оштетиле клетките кога се додаваа на култури во високи концентрации. Од овие причини, во иднинина експериментите што ќе се изведуваат, клетките кои ќе бидат инкубирани со TMAЗ  медиумот ќе биде третирани претходно  24 часа и потоа ќе се засејуваат во палети за микротитар.
Сумарните резултати се прикажани на сл. 1. Каде инхибицијата на растот е очигледен кај сите три клеточни линии и во сите три концентрации од кои најзначајните се на HeLa клетки.
Сл. 1. Ефектите на НАНО-TMAЗ  врз пролиферација на хумани линии на тумор клетки

Преземете го целосниот извештај тука

Нанозеолитот и вирусните заболувања